ศาลอุทธรณ์ภาค 1
The Court of Appeal Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 1

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและหมดอายุการใช้งาน

เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  นางสาวปิยกุล  บุญเพิ่ม  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้เห็นชอบให้จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและหมดอายุการใช้งาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีการโอน  ให้แก่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จำนวน  ๕๕ รายการ  ตามระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  และนางสาวณัฐนันท์  คุณเงิน  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑  เป็นผู้มอบให้แก่ผู้แทนหน่วยงานดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมศาลอุทธรณ์ภาค ๑  อาคารศาลอาญา  ชั้น ๕  ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ