ศาลอุทธรณ์ภาค 1
The Court of Appeal Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 1

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทาง ในการปรับเปลี่ยนฐานคิดของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
image

          เมื่อระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 สิงหาคม2563 กระทรวงยุติธรรม โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับเปลี่ยนฐานคิดของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา และมีการศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดอ่างทองโดยมีผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ภาค 1  และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภาค1 เข้าร่วมประชุม
          ในการนี้ ท่านจรูญ ชีวิตโสภณ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค1 ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมต่อไป


image เอกสารแนบ