ศาลอุทธรณ์ภาค 1
The Court of Appeal Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 1

การทดลองใช้โปรแกรมการประชุมปรึกษาคดีและการตรวจร่างคำพิพากษา ในศาลอุทธรณ์ภาค 1

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ชั้น ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประชุมปรึกษาคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ซึ่งมีนางอภิรดี โพธิ์พร้อม รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เป็นประธาน และมีนายกิตติศักดิ์ สนธิเณร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เป็นเลขานุการ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาวิธีการใช้โปรแกรมตรวจร่างคำพิพากษาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ใช้โปรแกรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการตามแผนงานให้สอดคล้องกับโครงการตรวจร่างคำพิพากษาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เกี่ยวกับการทดลองใช้โปรแกรมการประชุมปรึกษาคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาในศาลสูง เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นตามนโยบายประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์สำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป

image

image เอกสารแนบ